Nositel práv: Vlastimil Lang

Email: vlastimil.lang@centrum.cz

Adresa: Cyrila Boudy 2

rok narození: 1981

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu