Nositel práv: Nick Oath

Email: porubcan.d@gmail.com

Adresa: Pražského povstání 2316, Tábor

rok narození: nevyplněno

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu