Nositel práv: Tomáš Vítek

Email: tosiro.band@gmail.com

Adresa: České Budějovice

rok narození: 1984

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu