Rozšířená kolektivní správa

Dle autorského zákona je účelem kolektivní správy práv kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv autorských a majetkových práv souvisejících s právem autorským a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti.

Kolektivní správa je dvojí, jednak kolektivní správa povinná a pak kolektivní správa dobrovolná.

Kolektivní správa povinná je upravena v § 96 AutZ, pro ni platí, že nositelé práv jsou pro výkon těchto práv, jakož i pro domáhání se nároku na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu takto kolektivně spravovaného práva zastoupeni ze zákona příslušným kolektivním správcem (§ 96 odst. 2 AutZ). Tedy jinak řečeno kolektivní správce při povinné kolektivní správce zastupuje všechny nositelé práv světa a mezi ně se také rozúčtovávají výnosy, kterých kolektivních správce při správě kolektivně spravovaných práv dosáhne (§ 96 odst. 3 AutZ). V rámci povinné kolektivní správy tak nositelé práv nemají vůbec možnost zastupovat se sami. Možnou protiústavnost tohoto znásilnění autonomie vůle nositele práv ponechávám nyní stranou. Výsledek je ten, že při povinné kolektivní správě je nositel práv vždy odstaven na druhou kolej, je jedno co si myslí a chce, a bez ohledu na jeho představy o obchodování s jeho předměty ochrany vše řeší kolektivní správce, což pak v praxi znamená, že kolektivní správce sráží z majetku nositelů práv svoje režijní srážky a nositel práva se tomu nemůže nijak bránit.

Kolektivní správa dobrovolná je upravena v § 100 AutZ, pro ni mimo jiné platí, že kolektivní správce je povinen s péčí řádného hospodáře, odborně a v rozsahu uděleného oprávnění domáhat se vlastním jménem na účet zastupovaných nositelů práv nároku na náhradu škody, nároku na vydání bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva a nároku na zdržení se neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva (§ 100 odst. 1 písm. i) AutZ). Tedy jinak řečeno kolektivní správce při dobrovolné kolektivní správce nezastupuje všechny nositelé práv světa, ale jenom jejich dílčí část, kteří uzavřou s kolektivním správcem smlouvy o zastoupení. Kolektivní správce tak pracuje jenom pro ty, kteří si to opravdu přejí a uzavřou s kolektivním správcem smlouvu o zastupování. To je opravdu logické a férové řešení, které respektuje tradiční pojetí zastoupení v tom smyslu, že zástupce zastupuje jenom toho, kdo si to přeje.

Rozšířená kolektivní správa je pak jakýsi hybrid mezi kolektivní správou dobrovolnou a povinnou, z pohledu destrukce autonomie vůle se však blíží spíše kolektivní správě povinné. V autorském zákoně je rozšířená kolektivní správa upravena v § 101 odst. 9, který zní takto:

Podle tohoto ustanovení platí fikce zastoupení nositelů práv při uzavírání hromadné smlouvy v situacích, které jsou uvedeny výše. Jedná se tedy o zastoupení všech nositelů práv světa a vybrané odměny při uzavření hromadné smlouvy jsou tedy rovněž rozúčtovány mezi všechny nositelé práv světa (§ 101 odst. 10) AutZ). Jde tedy o obdobnou regulaci jako by šlo o povinně kolektivně spravované právo. Tato regulace ale platí pouze při uzavření hromadné smlouvy. To se však nemusí některým nositelům práv líbit, aby za ně kolektivní správce uzavíral smlouvu, když ho k tomu vůbec nepověřili. Proto, aby bylo možno kolektivního správce zbavit možnosti poskytovat hromadnou smlouvu za nositele práv, který k tomu kolektivního správce nezmocnil, slouží institut vyloučen účinků hromadné smlouvy.

Pokud se však účinky hromadné smlouvy nevyloučí, neznamená to, že by se nositel práv nemohl zastupovat ohledně práv, na která dopadá rozšířená kolektivní správa, sám. Pouze existuje paralelní možnost, aby za nositele práv jednal i kolektivní správce a uzavíral za něho hromadnou smlouvu. V případě provozování rozhlasového nebo televizního vysílání určitého druhu děl, uměleckých výkonů, zvukových záznamů nebo zvukově obrazových záznamů nelze účinky hromadné smlouvy vyloučit. To znamená, že kolektivní správce bude vždy zmocněn uzavírat za nositele práv hromadné smlouvy. Nejedná se nicméně o povinnou kolektivní správu, takže nic nositeli práva nebrání, aby jednal i samostatně.

Vyloučení účinků hromadné smlouvy je možno realizovat prostřednictvím těchto webových stránek, k tomu je však třeba se registrovat..