Provozní podmínky aplikace

I.

Výklad pojmů

Aplikace: Aplikace www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz, která slouží k vyloučení účinků hromadné smlouvy.

Uživatel aplikace: uživatel aplikace je každý, kdo se do aplikace registruje a vyloučí jejím prostřednictvím účinky hromadné smlouvy, tedy zpravidla autor nebo jiný nositel autorských práv nebo práv příbuzných k autorskému právu.

Provozovatel: Provozovatelem aplikace je Nezávislý správce práv, s.r.o.

Předměty ochrany: Předměty ochrany jsou autorská díla, umělecké výkony, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy.

II.

Vyloučení účinků hromadné smlouvy

K vyloučení účinku hromadné smlouvy je třeba registrace nositele práva, která se provádí zde - www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz/registrace. Po registraci je třeba se přihlásit do administrace a v administraci v sekci „Moje správa“ - www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz/moje-sprava je možné provést vlastní vyloučení účinků hromadné smlouvy. Nositel práva může vyloučit účinky hromadné smlouvy vůči všem svým dílům (předmětům ochrany) nebo jenom konkrétním dílům (předmětům ochrany). Vyloučení se provádí v administraci uživatele aplikace. Vyloučení účinků hromadné smlouvy je možno provést vůči všem způsobům užití, kde to právní úprava dovoluje, vůči konkrétnímu způsobu užití jakož i vůči všem způsobům užití, u kterých by to právní úprava umožnila v budoucnu. Zveřejnění předmětů ochrany, u kterých byly účinky hromadné smlouvy vyloučeny na veřejně dostupných stránkách www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz by mělo být dostatečným způsobem zveřejnění vůle nositele práva vyloučit účinky hromadné smlouvy. Doporučuje se však o tomto vyloučení informovat příslušného kolektivního správce emailem, což lze udělat automaticky prostřednictvím aplikace.

III.

Odvolání vyloučení účinků hromadné smlouvy

Uživatel může vyloučení účinků hromadné smlouvy odvolat. To lze udělat obdobním způsobem jako vyloučení účinků hromadné smlouvy v administraci uživatele. Předměty ochrany, u nichž bude odvoláno vyloučení účinků hromadné smlouvy, budou smazány z databáze vyloučených předmětů ochrany. Je vhodné o tomto kroku informovat příslušného kolektivního správce, což lze opět udělat automaticky v administraci uživatele.

IV.

Zákaz zneužití aplikace

Je zakázáno zneužívat aplikaci. Za zneužití aplikace se považuje zejména vyloučit účinky hromadné smlouvy u předmětů ochrany, u kterých není uživatel aplikace oprávněn toto vyloučení účinku hromadné smlouvy provést. Za zneužití aplikace je povinen uživatel zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý předmět ochrany, u kterého aplikaci zneužije (vyloučí vůči němu účinky hromadné smlouvy, aniž by k tomu byl oprávněn). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Uživateli, u kterého má provozovatel podezření na zneužití aplikace, je provozovatel oprávněn pozastavit přístup tohoto uživatele do jeho do administrace. V případě zjištění nositele práv k předmětu ochrany, u kterého byly účinky hromadné smlouvy vyloučeny neoprávněně, budou tomuto skutečnému nositeli práv předány přístupové údaje k administraci do aplikace na zvážení rozhodnutí, zda ponechá vyloučení účinku hromadné smlouvy v platnosti a nebo je odvolá dle čl. III těchto obchodních podmínek.

V.

Ochrana osobních údajů

Nezávislý správce práv, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje při provozování stránky www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz takto: Účelem zpracování osobních údajů je vyloučení účinků hromadné smlouvy. V rámci zpracování osobních údajů jsou zpracovávány osobní údaje o těchto subjektech údajů: nositelé práv dle autorského zákona. Jedná se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu s autorským zákonem. Osobní údaje nositelů práv jsou zpracovávány v rozsahu jména a příjmení, eventuálně pseudonymu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vyloučení účinku hromadné smlouvy.

VI.

Závěrečné ustanovení

Použití aplikace není zpoplatněno.

Provozovatel nenese odpovědnost za vyloučení účinků hromadné smlouvy realizované uživateli aplikace.

Provozní podmínky aplikace mohou být provozovatelem změněny, pokud si to vyžádá změna autorského zákona, případně jiných zákonů, nebo vždy k 1.1. následujícího roku.